Windpark Hanze

Windpark Hanze
Windpark Hanze
Foto: BouwApp

Windpark Hanze is een windpark in aanbouw bestaande uit 15 windturbines in het oosten van Flevoland. In 2022 is gestart met de bouw van het windpark, naar verwachting is het windpark begin 2024 gereed. Het windpark is ontstaan uit een initiatief van 26 grondeigenaren. Windpark Hanze heeft zich samen met 10 andere windparken verenigd in Windkoepel Groen.

OOSTELIJK FLEVOLAND, 24-01-2023 – Gezamenlijk hebben zij één plan voor windenergie in Oostelijk Flevoland opgesteld. Windkoepel Groen heeft in 2017 met het Rijk en de provincie Flevoland afgesproken dat ze zich inspant om bewoners te betrekken en te laten participeren bij de windparken.

In 2019 bleek dat omwonenden van Windpark Hanze ontevreden waren over de wijze waarop zij zijn betrokken bij het project en de mogelijkheden voor financiële participatie die aan hen zijn geboden. Hierop hebben omwonenden zich verenigd in de Vereniging Omwonenden Windpark Hanze (VOWH). De provincie Flevoland heeft sinds 2019 meerdere bemiddelingspogingen ondernomen. In maart 2022 gaven GS in een mededeling aan PS aan dat de VOWH en Windpark Haze overeenstemming hadden bereikt over de financiële participatie van omwonenden in het windpark. In een brief aan PS stelt de VOWH echter dat er nog veel onvrede is onder omwonenden.

Op 29 juni 2022 hebben PS een motie aangenomen, waarin de Randstedelijke Rekenkamer wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de participatie van bewoners en ondernemers bij Windpark Hanze en de (kaderstellende en toezichthoudende) rol van de provincie daarbij. Dit is voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding geweest om dit onderzoek te starten.

Met dit onderzoek willen we PS van Flevoland ondersteunen door inzicht te geven in het participatieproces bij Windpark Hanze. We onderzoeken de wijze waarop de provincie haar rol in het participatieproces bij Windpark Hanze heeft ingevuld. Op basis hiervan zullen we eventuele leerpunten formuleren.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen