Provincie legt ontwerp-inpassingsplan Maritieme Servicehaven (MSNF) ter inzage

Foto: Provincie Flevoland

Gedeputeerde Staten heeft op 9 maart besloten om het ontwerp-inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) ter inzage te leggen.

Eind 2019 vernietigde de Raad van State het inpassingsplan voor de nieuwe buitendijkse servicehaven bij Urk. De nieuwe richtlijnen rondom stikstof gooiden roet in het eten voor de realisatie van de nieuwe haven. Dit betekende dat er niet kon worden gestart met de aanleg van de haven, de provincie het plan moest aanpassen en dat de daarbij behorende procedures opnieuw moeten worden doorlopen. Inmiddels is het plan aangepast, zijn alle onderzoeken geactualiseerd en legt de Provincie het nieuwe ontwerp-inpassingsplan vanaf 12 maart 2021 gedurende een
periode van 6 weken voor eenieder ter inzage.

Belang Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Het belang van de te realiseren buitendijkse servicehaven is groot. De oude haven van Urk is overvol en beperkt de maritieme ondernemers om te groeien. De nieuwe haven biedt de Urker ondernemers fysieke ruimte om te ontwikkelen en innoveren om hun toppositie in de maritieme sector te behouden en verder uit te bouwen. De servicehaven zorgt voor versterking en verbreding van het maritieme cluster op Urk en draagt bij aan de brede welvaart. Noordelijk Flevoland wordt hierdoor minder gevoelig voor schommelingen van buitenaf. De provincie vindt de realisatie van de Maritieme Servicehaven zo belangrijk voor de toekomst van de regio, dat zij deze van provinciaal belang heeft verklaard. Dat is ook de reden dat de servicehaven via een inpassingsplan – een provinciaal bestemmingsplan – planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt.

Stikstofproblematiek

Het afgelopen jaar heeft de Provincie verschillende onderzoeken uitgevoerd en geactualiseerd om het effect van stikstofneerslag op de omgeving in kaart te brengen. Hierbij is zowel gekeken naar de stikstof die vrijkomt tijdens de aanleg van de haven als wanneer de haven operationeel is. Door aanpassing van het plan, met als belangrijkste wijziging het schrappen van het bunkerstation, is de stikstofuitstoot zoveel mogelijk beperkt en nog verder omlaag gebracht. Uit berekeningen blijkt dat de stikstofneerslag op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden nu minimaal is (maximaal 0,02 mol per hectare per jaar) en in ecologische zin geen aantoonbare significante gevolgen heeft voor de kwaliteit van het ecosysteem. Hierdoor is de Provincie overtuigd van de haalbaarheid van het plan om de nieuwe haven te realiseren.

Stikstofdepositie

Ondanks de uitkomsten van de ecologische onderzoeken waarmee duidelijk is geworden dat de komst van de Maritieme Servicehaven geen significante ecologische effecten heeft, doet de provincie er alles aan om elders bronnen te vinden om stikstofdepositie te verminderen. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van de Provincie Flevoland: “De stikstofproblematiek is een landelijke uitdaging waar wij als provincie graag ons steentje aan bijdragen. Dus ook al is de stikstofneerslag als gevolg van de realisatie en operatie van de MSNF minimaal en heeft het geen significante gevolgen voor de natuur, doen we er alles aan om waar we kunnen de stikstofneerslag te compenseren”.

Ondernemers

Ook de Urker ondernemers staan achter het besluit van de Provincie om het aangepaste ontwerp-inpassingsplan ter inzage te leggen. “We zijn blij dat we zo weer een stap vooruit kunnen zetten richting de aanleg van de nieuwe haven” aldus Jaap Brink, woordvoerder van de ondernemers die zich op de nieuwe Maritieme Servicehaven willen vestigen. De ondernemers wachten al jaren op de komst van de buitendijkse haven bij Urk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden