Kosten nieuwbouw VSO op campus vallen tegen

Foto: Pixabay.com

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht of het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) een plekje kan krijgen op de nieuwe VO-campus aan de Espelerlaan. Deze wens komt voort uit de visie op inclusief onderwijs.

EMMELOORD, 29-05-2023 – Onderwijs wethouder Linda Verduin zegt daarover: “Ik begrijp de wens van de scholen heel goed. Als ik mijn hart laat spreken dan omarm ik het idee van inclusief onderwijs helemaal. Hoe mooi is het wanneer alle jongeren op één plek scholing en ondersteuning krijgen.” Uit het onderzoek blijkt echter dat het financieel geen haalbare kaart is. Het college adviseert de raad om het VSO daarom niet toe te voegen aan de campus.

Het onderzoek is bekeken vanuit drie invalshoeken

Ten eerste vanuit onderwijskundig oogpunt. De schoolbesturen benadrukken het maatschappelijk belang om alle onderwijsvormen op één locatie te huisvesten. Dit bevordert de onderlinge ontmoeting en leerlingen kunnen gebruik maken van elkaars onderwijsaanbod en voorzieningen.. Er zijn hierbij ook aandachtspunten: samen op de VO-campus betekent niet vanzelfsprekend inclusiever onderwijs.

Dit vraagt een planmatige aanpak gericht op samenwerking van de betrokken schoolbesturen. Hetzelfde geldt voor het waarborgen van de sociale veiligheid van alle leerlingen op een VO-campus met 3000 leerlingen.

Ten tweede vanuit ruimtelijk oogpunt. De architect werkte een ontwerp uit waaruit blijkt dat het op de nieuwe locatie mogelijk is om ook het VSO te huisvesten. De scholen willen graag nieuwbouw in het casco van de huidige Peppel. Aandachtspunten hierbij zijn de toenemende verkeersbewegingen en extra maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid. Ook moet op of nabij de VO-campus ruimte worden gevonden voor de bouw van twee extra gymzalen.

Tenslotte is gekeken naar de financiële gevolgen. De totale investering is geraamd op 13,5 miljoen. Daar komen ook nog twee gymzalen bij voor de leerlingen van het VSO die ten minste 3,5 miljoen gaan kosten. In totaal is dit circa 17 miljoen euro.

“Binnen de gemeentelijke begroting is dit geld niet beschikbaar. We moeten hiervoor geld lenen. Dit betekent een financiële last van ruim 9 ton per jaar. Voor het college is dit de belangrijkste afweging om niet mee te gaan in de wens van de schoolbesturen om het VSO een plek te geven op de VO-campus” zegt wethouder Verduin. Het college rekent erop dat de schoolbesturen desondanks samen hun schouders zullen zetten onder hun gedeelde ambitie om meer inclusief onderwijs te realiseren.

Er komt een nieuw plan van aanpak voor het VSO

Voor VSO De Casteleijn zal de gemeente samen met de school snel een plan maken om hun huidige schoolgebouw aan te pakken. Dat is hard nodig. Daarnaast ligt er voor de korte termijn een aanvraag voor de uitbreiding van VSO De Plantage. Ook dat kost extra geld maar veel minder dan nieuwbouw op de VO-campus. VSO De Plantage wordt volgens planning in 2029 gerenoveerd.

De raad moet nog besluiten

Voorafgaand aan het besluit van de raad op 11 juli, wordt het voorstel op 27 juni besproken in de commissie Bestuur, Financiën en Economie.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen