Onzekere tijden, sluitende begroting

Foto: pixabay

De meerjarenbegroting 2023 – 2026 is sluitend. Dat betekent dat de gemeente nog steeds vastgesteld beleid kan uitvoeren, het voorzieningenniveau in stand kan houden en ambities kan realiseren. Maar het is een lastige opgave. De begroting is gemaakt in een onzekere tijd.

EMMELOORD, 16-10-2022 – De effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, energieschaarste, stikstofproblematiek, asielzoekersvraagstuk, wonen; de samenloop van al deze omstandigheden hebben een ongekend effect. De gevolgen zijn merkbaar in de prijs en beschikbaarheid van voedsel, energie, rente, producten en diensten. Wethouder Sacha Werkman: “Dat raakt iedereen. Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, verenigingen. In deze begroting proberen we zoveel mogelijk voor iedereen te doen, op een zo goed mogelijke manier.”

De gevolgen van de huidige situatie zijn zichtbaar in de begroting. De gemeenteraad besluit op 14 november over de begroting.

Tarieven voor afval, OZB en riool

Passend bij het huidige beleid kiest het college ervoor om de afvalstoffenheffing kostendekkend te laten zijn. Dat betekent echter wel een stijging van de lasten voor de inwoners. De stijging bedraagt 12,6% voor meerpersoonshuishoudens. Omdat er vorig jaar voor één jaar een extra korting is gegeven, komt de stijging voor de afvalstoffenheffing dit jaar hoger uit. Gemiddeld zo’n 22%.

Wethouder Werkman: “We verwachten voor de komende jaren dat de inkomsten vanuit afval dalen en de kosten blijven stijgen. Als we nu wederom korting geven, wordt het verschil de komende jaren alleen maar groter. En dat geeft druk op onze begroting.” Voor de OZB houdt de gemeente zich aan de norm van het Rijk, 3,3%. Het tarief voor rioolheffing blijft gelijk aan 2022.

Ruimte voor elkaar

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Ruimte voor elkaar’. Juist in deze tijd is die ruimte nodig. De ambities uit het akkoord zijn financieel vertaald in de begroting. Een van de ambities is ‘meedoen in de samenleving’. Door de huidige omstandigheden wordt het voor steeds meer inwoners lastiger om mee te doen. Het college van B&W kiest er voor om een crisisfonds van € 500.000 in te stellen, om instellingen met een maatschappelijke impact daar waar nodig in stand te kunnen houden. Wethouder Werkman: “De inwoners worden deels tegemoet gekomen door Rijksregelingen, daar waar maatschappelijke instellingen en verenigingen vergeten lijken te worden. Daarom willen wij een crisisfonds voor maatschappelijke instellingen en verenigingen instellen. Zij hebben immers een grote invloed op het (sociale) leven van onze inwoners.” Het beleid achter het crisisfonds wordt nog uitgewerkt.

VO-Campus, Bosbadhal en Mobiliteitsplan

In het verleden heeft de gemeenteraad op een zorgvuldige manier reserves opgebouwd. Hierdoor zijn wij nu in de gelegenheid om de grote projecten (VO-campus, Bosbadhal en Mobiliteitsplan) door te kunnen laten gaan. Het college heeft hier onlangs een besluit over genomen en dit besluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop is in de begroting geld geoormerkt voor deze uitgaven.

Het verduurzamen van bestaande gebouwen is ook aandachtspunt in deze begroting. Waar het kan worden energiekosten omgezet in investerings- en onderhoudskosten.

Maatregelen vanuit het Rijk

Het Rijk zet de lijn door om gemeenten minder structurele gelden te geven, maar meer incidenteel. Voor gemeenten is het lastig om structureel beleid te maken met incidenteel (eenmalig) geld. Het kabinet heeft op Prinsjesdag ook maatregelen voor koopkrachtverbetering bekend gemaakt om mensen te helpen. Zoals onder andere een prijsplafond voor energie en BTW-verlaging. Ook krijgen gemeenten in 2023 weer geld van het Rijk voor het uitkeren van een energietoeslag. De diverse Rijksmaatregelen zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen