Programmabegroting 2020 – 2023: leven in de werkelijkheid

Foto: Max Pixel

Zorgvuldige afwegingen om het beste totaalpakket samen te stellen, dat was de uitdaging voor de programmabegroting 2020 – 2023.

Het is niet haalbaar om alle wensen van de raad, inwoners en bedrijven te realiseren. Het verwachte begrotingsresultaat is voor de komende jaren positief. De financiën staan er goed voor, maar geven wel beperkingen voor het uitvoeren van de taken en het realiseren van ambities. Wethouder Hans Wijnants: “Het college laat zien dat we de financiën op orde hebben. Er is een duurzaam sluitende meerjarenbegroting. Bezuinigingen hoeven wij gelukkig niet door te voeren, in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Maar we moeten wel degelijke en verstandige keuzes blijven maken.”

Keuzes

De keuzes hebben te maken met het realiseren van ambities. Bijvoorbeeld om het sociaal domein binnen financiële houdbare budgetten te houden, de invoering van de Omgevingswet, de lastendruk beperkt houden, faciliteren voor goed onderwijs (zoals met een VO-campus), een Veiligheidsregio die aandacht en geld vraagt, onze bijdrage in ‘Samen aan de slag voor het klimaat’ (uit het InterBestuurlijk Programma), een Werelderfgoedcentrum, een (nieuw) zwembad, een modern theater, een sterke regionale economie, een sterk buitengebied en het verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid. Wethouder Wijnants: “We kunnen niet alles en moeten niet in ons eigen mes vallen.”

Rijksoverheid

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting kijkt de gemeente enerzijds naar de beleidsterreinen waarbij ze zelf invloed heeft op de uitgaven en inkomsten. Anderzijds is een gemeente sterk afhankelijk van de Rijksoverheid die gemeenten via de Algemene Uitkering minder ruimte biedt. Tegelijkertijd worden er steeds meer taken overgedragen zonder adequaat budget, zoals binnenkort de inburgering van nieuwkomers.

Wat merkt u als inwoner?

Dit college heeft als ambitie de lasten onder het landelijk gemiddelde te houden. Daarom wordt de OZB hooguit met de toegestane inflatiecorrectie van het Rijk doorgevoerd. Die is voor komend jaar 2,4%. Het tarief voor rioolheffing blijft gelijk. Voor de afvalstofheffing wordt het tarief met 10,15% verhoogd. “We vinden het erg jammer dat het tarief omhoog gaat, ondanks al onze inspanningen. De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Noordoostpolder al 1 miljoen euro uit de algemene reserve betaald omdat met het oude tarief de stijgende kosten niet werden gedekt.”, zegt wethouder Hans Wijnants. Het hogere tarief heeft enerzijds te maken met de toegenomen kosten op het verbranden van restafval als gevolg is van belastingmaatregelen van het Rijk, en anderzijds met dalende opbrengsten voor plastic en papier.

Financieel afwegingskader

Onvoorziene investeringen buiten de beleidsplannen, maar ook ontwikkelingen zoals de impact van de vergrijzing zijn niet verwerkt in de begroting. Dit zijn keuzes die de komende jaren moeten worden gemaakt. Welk voorzieningenniveau voor ouderen is wenselijk? En wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de andere ambities zoals een vernieuwd zwembad, het verbeteren van de bereikbaarheid of een hoger zorgniveau. De gemeenteraad heeft het college daarom gevraagd om een financieel afwegingskader. Hiervoor wordt een aparte themabijeenkomst met de raad georganiseerd. De gemeenteraad bespreekt de begroting inclusief najaarsrapportage tijdens de komende commissievergaderingen van 28 oktober en besluit daarover in de raadsvergadering van 11 november 2019.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden