Financiële positie Noordoostpolder is goed

Foto: mhpublicaties.nl

Noordoostpolder staat er financieel goed voor. Het verwachte begrotingsresultaat is de komende jaren positief. Dat maakt het mogelijk met lef te investeren.

Het college van B&W presenteert deze week haar eerste programmabegroting voor de periode 2019-2022. Niet zonder trots, want de gemeente Noordoostpolder vertaalt de uitdagingen die in het coalitieakkoord werden aangegaan in concrete activiteiten en investeringen.

Ruimte voor investeringen

Wethouder Hans Wijnants van financiën en economische zaken: ”De begroting is ondanks de turbulente tijd op orde. De najaarsrapportage, waarin de stand van de uitvoering van de begroting 2018 over de afgelopen acht maanden is opgenomen, laat zien dat we zowel voor het realiseren van de doelstellingen als financieel op koers liggen”.

“De nadelige verschillen werden ruimschoots gecompenseerd door voordelige verschillen. Dat leidt tot een positief tussentijds resultaat. Weliswaar is dit geen indicatie voor het rekeningresultaat 2018, maar als deze lijn zich doorzet kunnen we afzien van onttrekking aan reserves.”

Uitdagingen

De gezonde financiële positie van de gemeente maakt het mogelijk met lef te investeren. Dat doet de gemeente concreet in de zeven uitdagingen die in het coalitieakkoord worden genoemd en in de begroting zijn opgenomen. Preventieve zorg en inrichting van armoedetafels, stimulering van werk en het ondersteunen van ondernemers.

Maar daarnaast wordt geïnvesteerd in innovatie, toerisme, bereikbaarheid en een vitaal buitengebied. Niet in de laatste plaats zien de gemeente kansen om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen.

Samenleving en openbare ruimte

De financiële ruimte wordt ook gebruikt om de openbare ruimte verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Centrumontwikkeling, nieuwe verkeersvoorzieningen en de vervanging van de Marknesserbrug zijn hiervan voorbeelden.

De gemeenteraad bespreekt de begroting inclusief najaarsrapportage tijdens de komende commissievergaderingen van 29 oktober en besluit daarover in de raadsvergadering van 12 november.

Reacties

article
18815
Financiële positie Noordoostpolder is goed
Noordoostpolder staat er financieel goed voor. Het verwachte begrotingsresultaat is de komende jaren positief. Dat
https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/18815/financiele-positie-noordoostpolder-is-goed/
2018-10-05T10:08:53+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/10/04165323/gemeentehuis-5.jpg
gemeentebegroting, Hans Wijnants, investeren
Gemeente, Nieuws